top of page

I was here

I was here förstudie

I was here är ett tvärkonstnärligt samarbetsprojekt som, med utgångspunkt i fornlämningar, undersöker vilka avtryck vi lämnar efter oss idag och vilka kommunikationskanaler vi har att kommunicera om vår samtid; som säger I was here och ekar långt in i framtiden för människor efter oss att ta del av.

 

Projektet är tänkt att knyta samman då-nu-sedan, verkligt-virtuellt och tillfälligt-permanent i en arbetsprocess med både unga och äldre som ska mynna ut i nedslag med danshändelser i digitala och verkliga, offentliga miljöer.

I was here genomförs i olika delprojekt: 

I was here: skuggrunor

I was here: communityprojekt (dansprogram och mötesplats äldre)

I was here: förstudien (platsutveckling)

I was here: communityprojekt

I was here: skuggrunor

I was here: skuggrunor ska bilda ett sorts nationellt utspritt ‘skuggrunrike’ med digitala ‘runstenar’ i form av danssolon, skapade av unga och äldre kvinnor, framförda av avatarer i en förstärkt verklighet.

 

De här 'runstenarna' ska berätta om flickornas och kvinnornas tankar om sig själva och samtiden. De blir möjliga att ta del av genom mobilen genom en app. 

Projektet påbörjades med en pilotversion under 2023, lansering oktober 2023. Med stöd av Kulturrådet. 

IMG_4043.jpg

I was here: förstudien

En förstudie genomfördes under hösten 2022 tillsammans med Vallentuna och Täby kommun och markerade starten för projektet. 

 

Täby och Vallentuna kommun hade beviljats stöd från Region Stockholm för en förstudie med ambitionen att utveckla idéer om hållbara och attraktiva mötesplatser för natur-, kultur-, och friluftsaktiviteter för att ge fler invånare och besökare möjlighet att uppleva och ta del av en god livsmiljö. Vallentuna och Täby kommun bjöd in danskollektivet Arkeolog 8 att leda det praktiska arbetet i förstudien. Genom samverkan mellan kommunerna och lokala verksamheter inom kulturella och kreativa näringar, arbetade vi i förstudien för att undersöka möjligheter för hur hållbara mötesplatser kan utvecklas genom att förena natur, kultur och friluftsliv. Ett 50-tal verksamheter i Vallentuna och Täby bjöds in att delta i arbetet under förstudien.

 

Målet var att ta fram förslag på aktiviteter och upplevelser, som förenar natur, kultur och friluftsliv och som kan utveckla platserna kring Runriket, som binder samman kommunernaIdégenerering och inventering av behov, intressen och längtan från lokala verksamheter och lokalbor stod i centrum i arbetet. I förstudien utforskades alltså platsutveckling genom konstnärliga metoder tillsammans med de inbjudna lokala aktörerna inom konst, kultur, natur och friluftsliv. Genom arbetet utvecklade vi själva en idé om ett konstnärligt projekt, I was here: skuggrunor

Insamlade idéer från I was here förstudien
Länk till rapporten från I was here förstudien
bottom of page