top of page
I was here

I was here är ett tvärkonstnärligt samarbetsprojekt som, med utgångspunkt i fornlämningar, undersöker vilka avtryck vi lämnar efter oss idag och vilka kommunikationskanaler vi har att kommunicera om vår samtid; som säger I was here och ekar långt in i framtiden för människor efter oss att ta del av.

 

Projektet är tänkt att knyta samman då-nu-sedan, verkligt-virtuellt och tillfälligt-permanent i en arbetsprocess med både unga och äldre som mynnar ut i nedslag med danshändelser i digitala och verkliga, offentliga miljöer.

I was here genomförs i olika delprojekt: 

I was here: skuggrunor

I was here: förstudien 

RESIDENS SÖDERTÖRN /HUDDINGE 2024!

Arkeolog 8 har blivit utsedda till årets scenkonstresidenter i Flemingsberg med vårt tvärkonstnärliga projekt I was here: skuggrunor. 

 

För fjärde året i rad arrangerar Huddinge kommun och Södertörns högskola ett gemensamt scenkonstresidens i Flemingsberg med syfte att skapa dialog mellan konstens utforskande arbetssätt, lokalsamhället samt högskolans forskning och utbildning. 

 

Det här året har vi blivit utvalda som scenkonstresidenter - mycket viktigt för vårt fortsatta arbete med I was here:skuggrunor. Genom residenset får vi möjlighet att, tillsammans med lokalbor, forskare, lärare och studenter, utveckla en ‘dansruna’ för Huddinge kommun, som kan bidra till det framväxande kollaget av berättelser om samtiden som I was here:skuggrunor har som ambition att upprätta. 

 

Vi ser mycket fram emot att lära känna Flemingsberg och hoppas bygga broar mellan lokalsamhälle, förvaltning och akademi genom vår konstnärliga verksamhet under året.

Läs hela press-releasen här:

Läs om residenset på Södertörns hemsida

Danssolon i förstärkt verklighet berättar om samtiden - ett konstprojekt att upptäcka i Runriket

Det tvärkonstnärliga projektet ‘I was here’, skapat av danskollektivet Arkeolog 8, kan upplevas i Runriket, norr om Stockholm. Genom två unika 'dansrunor' placerade vid Arkils tingstad och Jarlabankes bro påbörjas ett nationellt 'skuggrunrike' med digitala 'runstenar' - ett utforskande om vilka kommunikationskanaler vi har idag som berättar om vår samtid och avtryck vi lämnar efter oss till framtida generationer. 

 

Arkeolog 8, som var kommunkoreografer i Vallentuna under 2021, utforskar här naturkontakt genom dans i offentlig och naturlig miljö. Med start i de två 'dansrunorna' i Runriket planerar gruppen att sprida många fler runt om i Sverige och på så vis skapa en samling berättelser om samtiden som förenar forntid, samtid och framtid.

 

‘Dansrunan’ är möjlig att ta del av genom en app i mobilen (iPhone). Upplev dans i förstärkt verklighet, augmented reality. Du hittar skyltar om projektet på respektive plats, Arkils tingstad och Jarlebankes bro, som guidar dig till appen och ‘dansrunan’.

 

Läs mer: arkeolog8.se/i-was-here

I was here i Vallentuna och Täby utvecklades med stöd från Kulturrådet.

Läs hela press-releasen här:

runriket.png
width_200.webp

I WAS HERE : SKUGGRUNOR

I was here: skuggrunor ska bilda ett sorts nationellt ‘skuggrunrike’ med digitala ‘runstenar’ i form av danssolon, skapade av unga och kvinnor 65+, framförda av avatarer i en förstärkt verklighet (Augmented Reality).  'Dansrunorna' berättar om deltagarnas tankar om sig själva, samtiden och viktiga platser i deras närmiljö och är möjliga att ta del av genom en app i mobilen

Processen att arbeta fram I was here: skuggrunor sker genom communitydansprojekt som genomförs med grupper av unga och äldre kvinnor runt om i Sverige. Workshops som communitydansprojekten består av involverar ett gemensamt utforskande av projektets tema, fältstudier och annan research kring specifika platser i gruppens närmiljö samt gemensamt skapande av dans, text och musik till en 'dansruna'. 

Projektet har sin grogrund in Vallentuna, Täby och Södertälje kommun. Under förstudien i Vallentuna och Täby (se nedan) utvecklades den konstnärliga idén för projektet och genom programmet Plats, minnen, avtryck (en Mötesplats för äldre) och Dansprogrammet (en Mötesplats för unga) som vi haft på uppdrag av Gula villan Järna, finansierad av Södertälje kommun har vi utforskat projektets tematik. Under ett pilotprojekt med stöd av Kulturrådet, reste vi under 2023 tre 'dansrunor', en för vardera kommun. 

Arbetet fortsätter att vidareutveckla workshopformatet och de avatarer som gestaltar dansrunorna, sprida communitydansprojektet och på så vis resa fler 'dansrunor' runt om i Sverige. Vi söker vidare medel och samarbeten för att kunna utveckla en dansruna för varje kommun i Sverige: 

 

Vill du som kultursekreterare/samordnare/arrangör på kommun, region eller kulturinstitution ta in projektet och skapa plats för unga och/eller kvinnors berättelser om samtiden och viktiga platser i närområdet? Kontakta oss via hello (at) arkeolog8.se så kan vi diskutera upplägg för workshops och/eller utställning hos er. 

Medverkande I was here: skuggrunor: 

Josefine Alfredsson (koreografi/dans, text), Clara Bankefors (koreografi/dans, text), Camilla Reppen (koreografi/dans, text), Jonas Lythell (apputveckling), Signe Bankefors (musik) samt på sikt deltagargrupper med unga 11 - 18 år samt kvinnor 65+ (koreografi/dans, text, musik). 

Med stöd av / i samproduktion med: 

Kulturrådet, Södertälje kommun, genom Gula villan Järna, Vallentuna kommun, Täby kommun. 

Privacy policy (app)

IMG_7621.HEIC
IMG_4043.jpg

Se hur I was here: skuggrunor utvecklas och var de färdiga 'dansrunorna' står via kartan nedan: 

I WAS HERE : FÖRSTUDIEN

En förstudie genomfördes under hösten 2022 tillsammans med Vallentuna och Täby kommun och markerade starten för projektet. 

 

Täby och Vallentuna kommun hade beviljats stöd från Region Stockholm för en förstudie med ambitionen att utveckla idéer om hållbara och attraktiva mötesplatser för natur-, kultur-, och friluftsaktiviteter för att ge fler invånare och besökare möjlighet att uppleva och ta del av en god livsmiljö. Vallentuna och Täby kommun bjöd in danskollektivet Arkeolog 8 att leda det praktiska arbetet i förstudien. Genom samverkan mellan kommunerna och lokala verksamheter inom kulturella och kreativa näringar, arbetade vi i förstudien för att undersöka möjligheter för hur hållbara mötesplatser kan utvecklas genom att förena natur, kultur och friluftsliv. Ett 50-tal verksamheter i Vallentuna och Täby bjöds in att delta i arbetet under förstudien.

 

Målet var att ta fram förslag på aktiviteter och upplevelser, som förenar natur, kultur och friluftsliv och som kan utveckla platserna kring Runriket, som binder samman kommunerna. Idégenerering och inventering av behov, intressen och längtan från lokala verksamheter och lokalbor stod i centrum i arbetet. I förstudien utforskades alltså platsutveckling genom konstnärliga metoder tillsammans med de inbjudna lokala aktörerna inom konst, kultur, natur och friluftsliv. Genom arbetet utvecklade vi själva en idé om ett konstnärligt projekt, I was here: skuggrunor. Det blev vårt eget bidrag till platsutvecklingen i Runriket. 

Insamlade idéer från I was here förstudien
Länk till rapporten från I was here förstudien
I was here: skuggrunor
I was here: förstudien
bottom of page